Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 oraz

 oddziały Gimnazjum nr 16
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Statut biblioteki szkolnej

Kategoria: Biblioteka Legionów21 Opublikowano: czwartek, 14 grudzień 2017 Ewa Matysek

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

3. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

4. Biblioteka szkolna dysponując aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych, wspomaga realizację wszystkich celów kształcenia.

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

6. Zadaniem biblioteki jest:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja imprez okolicznościowych.

7. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:

1) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez:

a) udostępnianie zbiorów,

b) poradnictwo w wyborach czytelniczych dostosowane do wieku,

c) pomoc uczniom w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

d) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych,

e) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do udostępnianych książek oraz podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie,

f) informacja o aktywności czytelniczej;

2) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

a) udział w realizacji zadań programowych szkoły,

b) udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

c) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

d) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne książki oraz podręczniki,

e) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

f) współpracę mającą na celu przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,

g) współudział w organizacji imprez szkolnych, także o charakterze czytelniczym, kontakt z lokalnymi mediami itp.,

h) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

i) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,

j) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,

k) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

l) umieszczanie wykazu nowości w dzienniku elektronicznym,

m) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,

n) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie oraz realizującym ścieżkę awansu zawodowego;

3) współpraca biblioteki szkolnej z Rodzicami odbywa się poprzez:

a) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

b) opracowanie, zaznajomienie Rodziców oraz rozpowszechnienie dokumentacji dotyczącej udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników w tym m. in. Regulamin wypożyczania uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz multimedialnych.

c) pedagogizację Rodziców w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży,

d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,

e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży,

f) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;

4) współpraca biblioteki szkolnej z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, środowiskiem lokalnym, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi odbywa się poprzez:

a) organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych,

b) sporządzanie planu pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy,

c) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,

d) organizację wycieczek do innych bibliotek,

e) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,

f) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim;

g) udział w spotkaniach z pisarzami,

h) udział w różnorodnych konkursach w tym czytelniczych, poetyckich i plastycznych itp.,

i) prowadzenie miesięcznej, okresowej oraz rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestrów ubytków, ewidencji wypożyczeń.

8. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb,

d) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

e) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki;

2) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji:

a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,

d) udzielanie porad bibliograficznych,

e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

3) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,

c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych;

4) w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

a) różnego typu imprezy o charakterze czytelniczym,

b) konkursy,

c) wystawy, tablice informacyjne, postery itp.,

d) prowadzenie kół zainteresowań;

5) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

a) wycieczki edukacyjne,

b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,

c) spotkania i imprezy edukacyjne;

6) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,

c) prowadzenie ewidencji zbiorów,

d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

g) planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,

h) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

9. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych;

2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników;

3) wypożyczanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

4) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę;

5) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu;

6) prowadzenie zajęć dydaktycznych.

10. Wyposażenie biblioteki stanowią:

1) odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe, które umożliwiają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

11. Do zbiorów bibliotecznych należą:

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej;

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;

5) czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

6) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne;

7) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli;

8) zbiory multimedialne;

9) materiały regionalne i lokalne.

12. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

13. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć dydaktycznych i po ich zakończeniu zgodnie z organizacją roku szkolnego i zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym z dyrektorem szkoły na początku roku szkolnego.

14. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa regulamin biblioteki.

15. Liczbę pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

16. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje dyrektor. Dyrektor zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z (§ 31 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych).

17. Zakup książek oraz wydatki na działalność dydaktyczno – techniczną biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły, Rady Rodziców, funduszy przyznanych na realizację projektów czytelniczych oraz darowizn, w tym z wydawnictw itp.

Odsłony: 189

Kampanie i programy