Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 oraz

 oddziały Gimnazjum nr 16
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Regulamin biblioteki szkolnej

Kategoria: Biblioteka Legionów21 Opublikowano: czwartek, 14 grudzień 2017 Ewa Matysek

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SOSNOWCU

I. Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym na początku roku szkolnego.

4. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania książek, podręczników, czasopism, materiałów audiowizualnych, sprzętu i wyposażenia biblioteki zarówno na jej terenie jak i poza nią. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych oraz sprzętu bibliotecznego poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z nauczycielem bibliotekarzem.

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

6. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Zadania biblioteki

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej.

3. Gromadzenie, wypożyczanie i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej.

5. Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

6. Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.

7. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

8. Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, np. poprzez wycieczki edukacyjne, koła zainteresowań, spotkania i imprezy edukacyjne, wystawy okolicznościowe.

9. Biblioteka rozwija indywidualne zainteresowania uczniów i promuje czytelnictwo poprzez, np. indywidualne rozmowy, dezyderaty, ankiety, akcje czytelnicze i inne.

10. Współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz ze środowiskiem lokalnym, m.in. z innymi bibliotekami.

III. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo można mieć wypożyczone 3 książki :

 lektury na okres 2 tygodni

 pozostałe książki na okres 1 miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. Czytelnik może

zarezerwować potrzebną mu pozycję.

4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

6. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną o takiej samej lub wyższej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem we wskazanym przez niego terminie.

7. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone materiały.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

9. W przypadku wypożyczania książek na wakacje należy wcześniej zwrócić wszystkie książki do biblioteki.

10. Książki wypożyczone na wakacje należy oddać w pierwszym dniu nauki po wakacjach.

11. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. Nauczyciel / pracownik szkoły w przypadku zmiany zakładu pracy lub kończący pracę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pozycji celem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

IV. Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy oraz samokształcenia. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów biblioteki szkolnej.

2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. W czytelni obowiązuje cisza.

8. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.

9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

10. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych lub innych powinno być wcześniej uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.

6. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożadanych treści.

7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie

osoby.

8. W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe będą zajęte, a przyjdzie uczeń, który chciałby skorzystać z komputera w celu naukowym, uczeń, który zajmuje stanowisko w celu rozrywkowym, ma obowiązek ustąpić miejsca.

9. Kserokopiarka znajdująca się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nr 1 obsługiwana jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza. W przypadku drukowania lub kserowania uczeń ponosi koszt wydruku. Nauczyciele wszystkie materiały drukują i kserują samodzielnie.

10. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.

11. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

12. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Opracowała: mgr Beata Wziątek

Odsłony: 193

Kampanie i programy