Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klasy siódmej dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2017 /2018

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021 Opublikowano: piątek, 05 maj 2017 Aneta Miodek

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

2.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)

3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
z póź. zm.)

4.     Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz.U. z 2016 r. poz. 610).

§ 1

1.     Uczeń klasy VI szkoły podstawowej deklarujący chęć nauki w klasie VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu musi złożyć w sekretariacie SP Nr 6 w Sosnowcu wypełniony wniosek kandydacki.

§ 2

1.     O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.

2.     W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do klasy VII dwujęzycznej w SP Nr 6 w Sosnowcu wchodzi, co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły powołanych przez dyrektora SP Nr 6.

3.     W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1)     dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu;

2)     osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym do klasy VII dwujęzycznej.

4.     Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

5.     Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6.     Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w dokumentach potwierdzających przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.     Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

8.     Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

9.     Przewodniczący może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami
i godzinami posiedzeń komisji.

10.  Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

11.  Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników SP Nr 6 w Sosnowcu.

12.  Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego ora z członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach
lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

1.     Do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.

§ 4

1.     Sprawdzian predyspozycji językowych w roku 2017 składa się z jednej części, obejmuje sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu (test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną).

2.     Ze sprawdzianu można uzyskać max. 50 punktów.

3.     Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów.

4.     Po przeprowadzeniu sprawdzianu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy.

§ 5

1.     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w § 3 niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria:

1)     wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4;

2)     świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

2.     Stopień wpływu na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego kryteriów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 określa Rozporządzenie MEN z dn. 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

§ 6

1.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata;

2)     niepełnosprawność kandydata;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)     samotne wychowanie kandydata przez rodzinę;

7)     objęcie kandydata piecza zastępcza.

2.     Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

§ 7

1.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do klasy VII dwujęzycznej w pierwszej kolejności lub niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich paragrafach bez konieczności uczestniczenia
w sprawdzanie predyspozycji językowych – jeśli konkurs był konkursem przedmiotowym z języka angielskiego (uprawnienia laureatów konkursów reguluje rozdział 2a, 3a i 3b ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 191 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1942 z poź. zm.)

§ 8

1.     Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej zawierająca imiona i nazwiska kandydatów.

2.     Komisja Rekrutacyjna przyjmie kandydata do klasy VII dwujęzycznej, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

3.     Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

§ 9

1.     W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy VII dwujęzycznej.

2.     Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.     Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.     Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.     Na rozstrzygnięcie dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 10

1.     Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 57 punktów, z czego 50 punktów przypada na sprawdzian predyspozycji językowych, a 7 punktów kandydat może uzyskać za świadectwo z wyróżnieniem.

§ 11

1.     Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w SP Nr 6 w Sosnowcu można pobierać
i składać w sekretariacie SP Nr 6 w Sosnowcu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15. 00 w terminie od 4 maja do 29 maja 2017 r.

§ 12

1.     Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnej stronie internetowej.

§ 13

1.     Terminarz postępowania rekrutacyjnego

lp. czynności terminy
1.     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej SP Nr 6 w Sosnowcu

4 maja – 29 maja 2017 r.

do godz. 15.00

2.     Przeprowadzenie sprawdzianu znajomości języka angielskiego

3 czerwca 2017 r.

godz. 10.00

3.     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (sprawdzianu znajomości języka angielskiego)

12 czerwca 2017 r.

do godz.15.00

4.     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do SP Nr 6 o świadectwo ukończenia szóstej klasy.

23 czerwca – 26 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

5.     Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do SP Nr 6
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 28 czerwca 2017 r.
6.     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 czerwca 2017 r.

godz. 12.00

7.     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia ucznia do SP NR 6 w Sosnowcu

od 30 czerwca 2017r.

do 4 lipca 2017 r.

do godziny 15.00

8.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
kl. VII dwujęzycznej
w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.
5 lipca 2017 r. godz. 12.00
Odsłony: 1647

Kampanie i programy