Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje zadanie pomocy materialnej dla uczniów szkół.

Kategoria: Pomoc finansowa Opublikowano: poniedziałek, 04 wrzesień 2017 Aneta Miodek

Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:        

1.  wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,        
2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,             
3.  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.              

Za  rodzinę uznajemy osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:        

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ze stypendium szkolnego nie mogą korzystać uczniowie realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.


Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r do 15 września 2017r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2017r
w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.      

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:  

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza Sosnowcem)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne odbywa się za pośrednictwem pracowników szkół i dokonuje się na podstawie oryginałów faktur.

W przypadku gdy rodzina korzysta z pomocy finansowej naszego ośrodka i spełnia kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku okresowego pracownik socjalny może dokonać adnotacji na wniosku potwierdzając ten fakt, co przyspieszy rozpatrywanie wniosku.             

Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
               Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.

Odsłony: 774