Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Wyprawka szkolna

Opublikowano: piątek, 03 październik 2014

Pomoc w formie wyprawki szkolnej – dofinansowania do zakupu podręczników skierowana jest do uczniów sosnowieckich szkół podstawowych (uczniowie klas II, III i VI) i szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie klas III) oraz wszystkich uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Pomoc w formie wyprawki szkolnej przyznawana jest uczniom klas II, III i VI szkół podstawowych oraz III klas szkół ponadgimnazjalnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny.
Uczeń klasy II, III i VI szkoły podstawowej lub II klasy szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się o pomoc jeżeli miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), czyli 539 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy na zakup podręczników, pomimo przekroczonego kryterium.
Wszyscy uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabo widzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) mogą otrzymać pomoc na zakup podręczników bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby ubiegać się o pomoc na zakup podręczników – Wyprawkę szkolną - należy złożyć w terminie wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów oraz sytuację rodziny ucznia.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wyprawkę szkolną wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2014r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. 

DO POBRANIA WNIOSEK O WYPRAWKĘ

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. Dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych wystarczy dołączyć kopię decyzji przyznającej zasiłek rodzinny lub zaświadczenie o jego pobieraniu w bieżącym okresie zasiłkowym tj. 2013/2014.
  2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w rodzinach uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych należy dokładnie opisać we wniosku szczególną sytuację rodziny i dołączyć potwierdzające ją dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, akt zgonu, zaświadczenie z PUP, akty urodzenia).
  3. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) , posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podstawą przyznania pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na wymienioną wyżej niepełnosprawność (dotyczy również niepełnosprawności sprzężonych z wymienionymi wyżej.

Na co jest przeznaczana pomoc w formie wyprawki szkolnej?

Wyprawka szkolna jest formą pomocy na zakup podręczników do nauki dla uczniów klas II, III i VI szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) pomoc można przeznaczyć na zakup materiałów edukacyjnych (należy przez to rozumieć materiały materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną)

W jaki sposób wyprawka szkolna jest realizowana?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły i przedstawieniu dowodu zakupu podręczników/materiałów dydaktycznych, rodzice uczniów otrzymają zwrot kosztów ich zakupu, do kwoty:

 

Uczeń

Niekorzystający z bezpłatnego podręcznika

klasy I z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z umiarkowanym/ znacznym stopniem upośledzenia umysłowego

175 zł na materiały edukacyjne

Uczeń

Korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego

Niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego

Szkoła Podstawowa klasa II-III

Uczniowie bez orzeczenia

Nie dotyczy

225 zł

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Słabowidzący

Słabosłyszący

niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

Z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)

Niesłyszący

770 zł (z tego nie więcej niż 192,50 zł na materiały edukacyjne i podręczniki nieprzeznaczone do kształcenia specjalnego)

z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego

z umiarkowanym/ znacznym stopniem upośledzenia umysłowego

Szkoła Podstawowa klasa IV-VI

Uczniowie bez orzeczenia – tylko klasa VI

Nie dotyczy

325 zł

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Słabowidzący

Słabosłyszący

niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

Z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)

Niesłyszący

770 zł (z tego nie więcej niż 308 zł na materiały dydaktyczne i podręczniki nieprzeznaczone do kształcenia specjalnego)

z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego

z umiarkowanym/ znacznym stopniem upośledzenia umysłowego

770 zł (z tego nie więcej niż 192,50 zł na materiały dydaktyczne i podręczniki nieprzeznaczone do kształcenia specjalnego)

225 zł

Gimnazjum

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Słabowidzący

Nie dotyczy

350 zł

Słabosłyszący

niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

Z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)

Niesłyszący

607 zł (z tego nie więcej niż 303,50 na materiały dydaktyczne i podręczniki nieprzeznaczone do kształcenia specjalnego)

z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego

z umiarkowanym / znacznym stopniem upośledzenia umysłowego

770 zł (z tego nie więcej niż 192,50 zł na materiały dydaktyczne i podręczniki nieprzeznaczone do kształcenia specjalnego)

225 zł

Odsłony: 1145

Kampanie i programy