Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 SP6 w Sosnowcu

Kategoria: Rekrutacja do klasy I - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: środa, 29 kwiecień 2020
Aneta Miodek

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 SP6 w Sosnowcu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których Rodzice dokonali zgłoszenia dziecka do szkoły w wymaganym terminie (tj. od 2 do 12 marca 2020r.) zostały przyjęte do klasy 1.

Listy kandydatów  spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21 - LISTA

Wyniki rekrutacji do klasy I

Kategoria: Rekrutacja do klasy I - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: środa, 22 kwiecień 2020
Aneta Miodek

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których Rodzice dokonali zgłoszenia dziecka do szkoły w wymaganym terminie (tj. od 2 do 12 marca 2020r.) zostały przyjęte do klasy 1.

Listy kandydatów  spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21.

W terminie do 27.04.2020 r. do godz. 15.00 rodzice wszystkich zakwalifikowanych dzieci do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia - Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do SP 6 w Sosnowcu? 

 • Należy pobrać i wydrukować druk potwierdzenia woli, wypełnić odręcznie.

Podpisać ręcznie czytelnym podpisem przez obojga rodziców. Wypełniony druk należy zeskanować lub zrobić jego zdjęcie i przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości prosimy podać: KLASA 1 - NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA 

 • Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania druku należy sporządzić dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.

Podpisać ręcznie czytelnym podpisem przez obojga rodziców, zrobić jego zdjęcie i przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości prosimy podać: KLASA 1 - NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA 

 • Wydrukowany albo ręcznie sporządzony dokument z czytelnym podpisem obojga rodziców prosimy dostarczyć do szkoły (budynek przy ul. Wawel 13) do 27.04.2020 r. w godzinach 07.00 – 16.00

W dniu 29.04.2020 r. o godz. 12:00 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną na tablicy ogłoszeń na dolnym parterze przy wejściu do szkoły (budynek przy ul. Wawel 13) oraz na stronie internetowej szkoły http://www.szkolap6.nazwa.pl/ w zakładce rekrutacja klasa 1. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły Rodzice, mogą składać dokumenty dotyczące odwoławczego postępowania rekrutacyjnego zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłając na maila szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm)

 

Rekrutacja do klasy I

Kategoria: Rekrutacja do klasy I - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: niedziela, 09 luty 2020
Aneta Miodek

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6
w Sosnowcu rok szkolny 2020/2020

 

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

II. Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

III. Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I SP6 w Sosnowcu na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.


Do obwodu SP6 należą:

         ul. Barbary, ul. Gliniana, ul. Kaliska, ul. Janusza Korczaka, ul. Kuźnica, ul. Gabriela Narutowicza numery do 44 oraz numery 46A i 48A – 48F,
         ul. Wawel, ul. Wincentego Witosa, ul. Pogotowia, ul. 1 Maja numery parzyste od 28, ul. Harcerska, ul. Legionów, ul. Wesoła

     3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
         rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
         prowadzący. 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP6

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP6, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
 • W przypadku korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2020/2021 należy wypełnić deklarację objęcia ucznia opieką świetlicową.
 • WypełnioneZgłoszenie, wraz z oświadczeniem i ewentualnie deklaracją należy złożyć w sekretariacie szkoły  w terminie od 2 do 12 marca 2020 r.


Dokumenty do pobrania:

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP6

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów
 • Rodzice kandydata wypełniają Wnioseko przyjęcie dziecka do szkoły.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Sosnowca dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów /Oświadczenia/.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • W przypadku korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2020/2021 należy wypełnić deklarację objęcia ucznia opieką świetlicową.
 • Wypełniony Wniosek, wraz z oświadczeniami i ewentualnie deklaracją należy złożyć w sekretariacie szkoły  w terminie od 2 do 12 marca 2020 r.


Dokumenty do pobrania: 

 

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Inne dokumenty:

Terminy klasy I

Kategoria: Rekrutacja do klasy I - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020
Aneta Miodek

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym 

L.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      02.03.2020 r. – -
  12.03.2020 r.
   do godz. 15.00

    01.06.2020r. – -
05.06.2020 r.
do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2020 r.
do godz. 12.00

10.06.2020 r.
do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27.04.2020 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2020 r.
godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2020 r.
godz. 12.00

19.06.2020 r.
godz. 12.00

Terminy mogą ulec zmianie!!!

Kampanie i programy