Rekrutacja do klasy I

Kategoria: Rekrutacja do klasy I - rok szkolny 2020/2021 Opublikowano: niedziela, 09 luty 2020 Aneta Miodek

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6
w Sosnowcu rok szkolny 2020/2020

 

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

II. Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

III. Przyjmowanie do klasy I

  1. Do klasy I SP6 w Sosnowcu na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:
    • 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.


Do obwodu SP6 należą:

         ul. Barbary, ul. Gliniana, ul. Kaliska, ul. Janusza Korczaka, ul. Kuźnica, ul. Gabriela Narutowicza numery do 44 oraz numery 46A i 48A – 48F,
         ul. Wawel, ul. Wincentego Witosa, ul. Pogotowia, ul. 1 Maja numery parzyste od 28, ul. Harcerska, ul. Legionów, ul. Wesoła

     3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
         rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
         prowadzący. 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP6


Dokumenty do pobrania:

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP6


Dokumenty do pobrania: 

 

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Inne dokumenty:

Odsłony: 141